Zmluvné podmienky

Nasledujúce ustanovenia sú považované za všeobecné zmluvné podmienky pre využívanie všetkých služieb, ktoré ponúka poskytovateľ svojim klientom (ďalej len zákazník). Tieto zmluvné ustanovenia (ďalej len zmluvné podmienky) sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom.
Po dohode s poskytovateľom je možné uzavrieť individuálne zmluvné podmienky.

1.) Poskytovateľ

ENAHOST s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Slovensko
IČO: 36 723 916
IČ DPH: SK2022321554
Zapísaná v OR: Okresný súd Bratislava I.
Vložka číslo: 44036/B
Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2623013130/1100
IBAN: SK4711000000002623013130
SWIFT: TATRSKBX
PayPal: sales@enahost.com
Telefón: +421 2 210 280 50
Email: info@enahost.com
Podpora: support@enahost.com
Predaj: sales@enahost.com
Ochrana údajov: privacy@enahost.com

2.) Zákazník

Zákazníkom sa stáva každý, kto vyplní objednávku niektorej zo služieb na internetových stránkach prevádzkovaných poskytovateľom a následne vyplnenú objednávku odošle kliknutím tlačítka na objednávke prostredníctvom siete internet poskytovateľovi.
Náhradné možnosti odoslania objednávky je odoslanie faxom, klasickou poštou alebo telefonicky. Odoslaním objednávky každý zákazník vyslovuje svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Medzi zákazníkom a poskytovateľom vzniká platný právny vzťah so všetkými následkami, ktoré sú uvedené v tomto zmluvnom ustanovení a so všetkými následkami, ktoré k podobným prípadom nepísaných právnych zmluv predpokladá platný právny poriadok.

3.) Registrácia užívateľov

Všetky údaje zadávané pri registrácii a i v ďalších formulároch a objednávkach musia byť pravdivé. Pri akejkoľvek zmene týchto údajov je zákazník povinný ich zmeniť či požiadať o ich zmenu. Údaje je možné meniť on-line priamo cez webové rozhranie poskytovateľa.
Registrovaný užívateľ (zákazník) nesie plnú zodpovednosť za všetky objednávky, požiadavky a činnosti vykonané cez administratívny účet v administrácii poskytovateľa.
Registrovaný užívateľ (zákazník) nesie plnú zodpovednosť za všetko, k čomu na účte dôjde v súvislosti so zistením zákazníkovho prihasovacieho mena a hesla inou osobou, čo nebude spôsobené poskytovateľom.
Registrovaný užívateľ súhlasí s tým, že mu poskytovateľ bude zasielať e-maily s informáciami o novinkách v ponuke jeho spoločnosti.

4.) Nonstop dohľad

Poskytovateľ zaistí NONSTOP dohľad všetkých zákazníckych služieb.

5.) Domény

Doménové meno má zákazník prenajaté pre používanie od doménového správcu mena (príslušného registrátora), ktorému sa za prenájom domény platia poplatky.
Poskytovateľ je technickým správcom domény, nie však jej vlastníkom ani plátcom. Poskytovateľ je oprávnený predať zákaznícke data príslušnému registrátorovi (podľa koncovky) a zákazník súhlasí s pravidlami príslušného registrátora pre príslušnú koncovku registrovaného doménového mena.
Zákazník je oprávnený objednávať domény a služby pre domény len s názvom, na ktoré má platný právny nárok. Poskytovateľ môže od zákazníka vyžiadať potvrdenie o tom, že je držiteľ alebo vlastník domény alebo má plné právo používať alebo manipulovať s doménou.
Poskytovateľ zakazuje zákazníkovi registráciu, prevod a používanie domén s názvom, na ktoré nemá platný právny nárok a na názvy domén a domény, ktoré sú používané iným uživateľom.
Poskytovateľ môže odmietnuť registráciu a prevod domény alebo služby pre doménu, ktorej názov je nevhodný, zákazník nie je držiteľov alebo vlastníkom domény, nemá plné právo na manipuláciu a používanie domény, je v rozpore so zákonom, registračnou ochrannou známkou inej osoby ako je zákazník, môže poškodiť dobré meno poskytovateľa.
Poskytovateľ môže odmietnuť registráciu a prevod domény alebo služby pre doménu, ktorá nie je voľná k registrácii, je v stave expirácie, je v karanténe, je rezervovaná alebo je v stave, ktorý znemožňuje poskytovateľovi túto činnosť vykonať.

6.) Web hosting, server hosting a virtuálne a dedikované servery

Pri objednávaní služieb je zákazník povinný vyplniť správne a pravdivé údaje v registračnom formulári na adrese http://my. a to prostredníctvom objednávkového formulára. Pokiaľ sú zadané nezmyselné či nepravdivé údaje, nebude hosting zriadený. Pre tento hostingový program platia všeobecné pravidlá ako pri Web hostingu.

Bez predchádzajúcej dohody neposkytujeme hostovanie pre servery, virtuálne servery a webové stránky (ďalej len servery):
 • poskytujúci alebo šíriaci obsah, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom príslušnej krajiny a platnými medzinárodnými zmluvami, ktorými je táto krajina viazaná
 • propagujúci utláčanie základných práv a slobôd skupín alebo jednotlivca
 • obsahujúci erotický a pornografický materiál
 • warez a crack servery a podobne
 • download servery
 • servery participujúce v BitTorrentových sieťach, vrátane serverov hostujúcich BitTorrentové súbory, klienty, trackery, ako aj servery používané na sťahovanie obsahu cez BitTorrent protokol
 • servery poskytujúce nelegálne získaný software a informácie za účelom ďalšieho predaja a poskytovania tohto materiálu tretím osobám
 • TOR Servery
 • chat servery
 • servery zameriavajúce sa na spam, rozosielanie spamu alebo na ne spam odkazuje
 • servery zameriavajúce sa na hromadné rozosielanie e-mailov
 • servery preťažujúce databázové systémy (nevhodne navrhnuté príkazy, indexovanie, atď)
 • servery obsahujúce nadmerné množstvo multimediálnych súborov a ktoré predovšetkým slúžia k ich sťahovaniu
 • servery zákazníkov, ktoré poškodzujú dobré meno prevádzkovateľa alebo jeho pracovníkov
 • severy, ktorých obsah je v rozpore s dobrými mravmi
 • servery, ktorých obsah je rozpore s autorskými právami na predmetné diela
 • akékoľvek servery, ktoré sa hoci aj čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií
V prípade, že zákazník bude (bez predchádzajúceho písomného súhlasu) hostovať na serveroch poskytovateľa akýkoľvek obsah, ktorý obsahuje niektorú z vyššie uvedených oblastí, tak má poskytovateľ právo na úhradu všetkých nákladov a škôd s tým spojených. Poskytovateľ má právo pri zistení porušení alebo porušovaní hore uvedených podmienok s okamžitou platnosťou prerušiť zákazníkovi poskytovanie služieb a zároveň má právo dať zákazníkovi okamžitú výpoveď.
V prípade, že si zákazík v priebehu zmluvného vzťahu zmení na základe svojho rozhodnutia DNS záznam alebo údaj o technickom správcovi svojej domény, tak poskytovateľ nie je povinný poskytovať služby v patričnej kvalite.

7.) Garancie

Poskytovateľ zaistí nepretržitú prevádzku služieb objednaných a riadne zaplatených zákazníkom, vrátane pripojenia a prístupu ostatným užívateľom siete Internet.
Pre všetky varianty služieb vždy platí garancia uvedená v popise príslušnej služby a prípadne nižššie uvedené pravidlá.
Poskytovateľ neručí zákazníkom (ani tretím osobám) za žiadne straty, ani finančného, ani materiálneho alebo ani iného charakteru, spôsobené nefunkčnosťou služby, servera, chybou, poškodením, strátou, odcudzením alebo zneužitím dát.
Za dáta uložené na serveroch poskytovateľa alebo dáta spracovávané poskytovateľom zodpovedá výhradne vždy zákazník a vlastník dát a to súčasne, ktorí musia zvážiť všetky bezpečnostné aspekty pri ukladaní a spracovávaní dát v službách zdieľaných sieťových prostredí a učiniť potrebné kroky k ochrane dát tak, aby nemohlo za žiadnych okolností dôjsť k ich zneužitiu (napr. vhodným zakódovaním dát) ani v prípade straty alebo odcudzenia.
Zľava z mesačných poplatkov sa v žiadnom prípade a v žiadnom rozsahu nevzťahuje na výpadok siete poskytovateľa pripojenia.
Zľavy sa nedajú uplatňovať, pokiaľ nie sú riadne uhradené alebo neboli včas a riadne uhradené všetky poplatky za poskytovanie služby alebo je zákazíkom zrušený hosting a tento zákazník je v čakacej dobe na zrušenie. Reklamácie výpadkov je možné uplatniť najneskôr do 7 kalendárnych dní od ukončenia či prerušenia výpadku. Z dôvodu zložitejšieho alebo často i nemožného preukázania výpadku nie je na neskoršie reklamácie braný ohľad.
Poskytovateľ na svojich internetových stránkach www. vždy uverejní zoznam závažných výpadkov a porúch. V prípade dlhšiu dobu trvajúceho výpadku bude súčasťou informácie i odhad dĺžky trvania poruchy.
Zľavy a náhrady sa nevzťahujú na žiadne výpadky v dostupnosti služieb, ktoré preukázaťeľne nespôsobí poskytovateľ.
Rozhodujúcim hľadiskom pro posúdenie, či sa jedná alebo nejedná o vypadok služby poskytovateľa, je prehľad výpadkov monitoringu poskytovateľa. Na výpadky internetových uzlov či konektivitu zákazníka do internetu a ďalej na akékoľvek poruchy sietových služieb tretích strán sa žiadne zľavy či náhrady nevzťahujú.
Zákazník nemá právo na náhradu žiadnych iných škôd, ktoré sú nad rámec zhora uvedeného.
Zákazník zodpovedá za každú škodu spôsobenú poskytovateľovi alebo tretím osobám (najmä ďalším zákazníkom poskytovateľa) napr. tým, že na servri poskytovateľa (v rámci svojho priestoru) bude spúšťať nevhodné a preťažujúce skripty, ktoré znížia rýchlosť odozvy strojov poskytovateľa alebo dostupnosť stránok tretích osôb.

8.) Odstávky

Poskytovateľ má právo vykonať u každej služby naplánovanú odstávku. Odstávka slúži najmä na vykonanie nutných bezpečnostných upgradov softwaru a údržbu či výmenu hardwaru. Túto plánovanú odstávku je poskytovaťeľ povinný oznámiť na intrenetových stránkach www. najneskôr 24 hodín pred plánovanou odstávkou. Poskytovateľ odstávku vykoná v čo najkratšej možnej miere a najnutnejšom rozsahu. Poskytovateľ sa bude snažiť odstávku vykonať v dobe slabej prevádzky, teda najčastejšie v nočných hodinách či počas víkendov a sviatkov.

9.) Platobné podmienky

Zákazník sa zaväzuje, že bude dodržiavať platobné podmienky uvedené na objednávke. Cyklus fakturovania jednotlivých služieb poskytnutých poskytovateľom zákazníkovi sa riadí objednávkou. V objednávke si každý zákazník určí, na aké časové obdobie chce vystavovať faktúru. Dĺžkou tohto časového obdobia sa riadi i cena a prípadné zľavy alebo prirážky. Fakturuje sa formou zálohy vopred, pokiaľ nie je stanovené inak. Pre každú platbu poskytovateľ vystaví zálohovú faktúru. Faktúra je zasielaná spolu s informatívnou výzvou na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v objednávke. Zákazníkom je poskytovaná 7 dňová splatnosť. Vo vážnych a odôvodnených prípadoch (ochorenie, dlhodobá neprítomnosť) sa dá dohodnúť odklad splatnosti.
Najneskôr v deň splatnosti má byť fakturovaná čiastka pripísana na účet poskytovateľa, inak sa považuje za neuhradenú. Poskytovateľ si vyhradzuje 60 dní na zriadenie alebo obnovenie objednanej služby.
Pokiaľ zákazník nazaplatí službu do 5 dní po splatnosti, môže poskytovateľ znemožniť používanie príslušnej služby alebo zrušiť službu a zároveň má poskytovateľ právo na jeho stránky umiestniť upozornenie o nezaplatení a ďalej ho zverejniť v databáze neplatičov.
V prípade služieb, ktoré končia dňom expirácie služby (napr. domény), môžu byť služby zrušené dňom expirácie služby. Pokial sa jedná o služby, ktoré vyžadujú predĺženie pred expiráciou služby, je potrebné uhradiť služby pred týmto dátumom (niektoré medzinárodné domény).
V prípade, že zákazník chce ukončiť prevádzkovanie služieb u poskytovateľa a má ich predplatené na obdobie dlhšie, ako ktoré skutočne využije alebo na obdobie dlhšie ako je výpovedná doba, tak nemá nárok na vrátenie určitej časti zo zaplatenej čiastky z predplatného, ktoré zaplatil poskytovateľovi a doposiaľ nevyužil alebo nevyužije.

10.) Vrátenie poplatkov za služby

Objednávateľ má počas 15 dní od objednania novej služby nárok na zrušenie objednávky bez udania dôvodu a vrátenie uhradených poplatkov za prevádzku. Poplatky za služby tretích strán, ako napr. cPanel, Plesk Panel, SSL certifikáty, registrácie domén sú však nevratné.
Ak Objednávateľ po uplynutí 30 dní od objednania ukončí používanie služby nemá nárok na vrátenie poplatku alebo jeho časti. Predplatená služba je Objednávateľovi k dispozícii nezávisle na tom, či ju využíva alebo nie, až do konca celého predplateného obdobia.

Nárok na vrátenie uhradených poplatkov sa NEVZŤAHUJE na služby porušujúce zmluvné podmienky stanovené v bode č. 6 tohoto dokumentu ani v o bdobí do 30 dní od objednania služby.

11.) Zmluvný vzťah

Na základe ustanovení § 269 ods. 2 obch. zákonníka vstupujú zmluvné strany do zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je poskytovanie strojového času servera pripojeného k sieti Internet v prospech užívateľa a to za nižšie uvedených podmienok. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu neurčitú.
Pokiaľ chce zákazník ukončiť poskytovanie služieb poskytovateľom, tak je potreba zaslať písomnú výpoveď. Prijatie výpovede bude zákazníkovi oznámené spätným e-mailom. Náhradnou možnosťou pre zaslanie výpovede poskytovateľovi je zaslanie klasickou poštou - doporučeným dopisom - na adresu sídla poskytovateľa. Žiadným iným spôsobom nie je možné služby zrušiť.
Ukončenie poskytovania služby (zmluvného vzťahu) v skúšobnej dobe je možné iba s udaním konkrétnych a presných dôvodov zrušenia služby. Tieto konkrétne dôvody slúžia poskytovateľovi najmä k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb zákazníkom. Správa o zrušení musí zároveň (okrem dôvodov výpovede) obsahovať aj informácie o tom, že sa jedná o zrušenie služby v skúšobnej dobe, ďalej musí obsahovať údaje o zákazníkovi, ktoré musia byť zhodné s fakturačnou databázou a ďalej i meno a heslo k administrácii. Zrušenie služby v skúšobnej dobe je možné iba v termíne do posledného dňa ukončenia skúšobnej doby.
Ukončenie poskytovania služby (zmluvného vzťahu) po uplynutí skúšobnej doby je možné odoslaním výpovede a to na základe uvedených konkrétnych a presných dôvodov (tieto konkrétne dôvody slúžia poskytovateľovi najmä k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb zákazníkom) a to iba za predpokladu, že budú dodržané nasledujúce podmienky a pravidlá. Zákazník musí mať zaplatené všetky doterajšie záväzky voči poskytovateľovi. Výpovedná doba začína od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Výpovedná doba je stanovená na dobu dvoch mesiacov. Túto dobu je potrebné pri vypovedaní služby uhradiť. Pokiaľ si zákazník v priebehu výpovednej doby nezmení poskytovateľa služby (včetne zmeny DNS záznamu), tak sa zaväzuje, že bude platiť ďalšie obdobie a zaväzuje sa, že uhradí poskytovateľovi vystavenú faktúru na ďalšie časové obdobie.
Výpoveď sa považuje za doručenú buď dňom prevzatia doporučenej poštovej zásielky alebo druhým dňom po odoslaní e-mailovej správy s výpoveďou služieb odoslanej na jednu z vyššie uvedených adries.
Pokiaľ zákazník nazaplatil za odobrané služby alebo porušil či porušuje zmluvné podmienky, má poskytovateľ právo vypovedať uzatvorenú zmluvu s okamžitou platnosťou. V prípade porušovania zmluvných podmienok zo strany poskytovateľa má zákazník právo vypovedať uzatvorenú zmluvu s okamžitou platnosťou.
Poskytovateľ výpoveď zákazníkovi posiela e-mailom na e-mailovú adresu udanú ako kontaktnú v objednávke.

12.) Ďalšie ustanovenia

Pokiaľ zákazník riadne a včas neuhradí fakturovanú čiastku za poskytnuté služby, má poskytovateľ právo urobiť vyššie uvedené kroky. Znovuobnovenie prevádzky je možné až po úplnom uhradení všekých nedoplatkov a zaplatení prevádzky na ďalšie časové odobie. Zaplatením sa vždy v týchto podmienkach rozumie stav, kedy poskytovateľ má možnosť s peňažnými prostriedkami plne disponovať.
V prípade, že zákazník riadne neuhradí všetky svoje záväzky voči poskytovateľovi a službu prevedie k inému poskytovateľovi, tak poskytovateľovi nezaniká právo na úhradu celej dĺžnej čiastky a zároveň vzniká právo na náhradu všetkých vzniknutých škôd.
Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že budú v priebehu zmluvného vzťahu a po ukončení zmluvného vzťahu a spolupráce dodržiavať mlčanlivosť o všetkých informáciách, týkajúcich sa všetkých služieb poskytovaných poskytovateľom. Týmto nie je v žiadnom prípade obmedzený či znížený nárok na náhradu škôd spôsobených porušením mlčanlivosti. Obe strany sa zaväzujú, že nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany poskytovať žiadne informácie tretím osobám. Povolenou výnimkou je uverejňovanie marketingových informácií poskytovateľom o svojich zákazníkoch, ktoré budú použité na webových stránkach poskytovateľa a prípadne v jeho e-mailovej korešpondencii. Ďalšou výnimkou je porušenie mlčanlivosti v prípade žiadosti o podanie informácií orgánom činným v trestnom konaní. Výnimkou je taktiež podanie kladných referencií a doporučení ohľadom dobrej kvality služieb poskytovateľa tretím osobám.

13.) Záver

Všetky dohody a ustanovenia medzi poskytovateľom a zákazníkom sa riadia platným a účinným slovenským právnym poriadkom.
Poskytovateľ môže zmeniť tieto vyššie uvedené podmienky kedykoľvek a to s platnosťou a účinnosťou od nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programov a cien poskytovaných služieb.
Tieto zmluvné podmienky sú platné a účinné od 1. januára 2014. Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky služby poskytované poskytovateľom.

ENAHOST ENAHOST s.r.o.
1. Januára, 2024